wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zasady korzystania
Kontakt

Zasady korzystania

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Zasady korzystania z serwisu www.numizmatyk24.pl

przeczytaj warunki korzystania z usług serwisu www.numizmatyk24.pl


Informacje ogólne

 1. Serwis www.numizmatyk24.pl jest nowoczesną platformą zawierania transakcji kupna i rezerwacji przedmiotów kolekcjonerskich przez Internet, którego właścicielem jest CKG z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków 2, NIP: 7131803418
 2. Niniejsze zasady określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu www.numizmatyk24.pl oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 3. Własność – wszystkie materiały zawarte na stronie serwisu tj. opisy, zdjęcia, filmy itp. są własnością właściciela serwisu i objęte są prawami autorskimi, żadna część serwisu nie może być przez użytkownika w żaden sposób modyfikowana, kopiowana bądź rozpowszechniana. Wszelkie znaki handlowe zamieszczone w serwisie są własnością właściciela serwisu, właściciel serwisu posiada prawo do ich używania (o ile nie stwierdzono inaczej). Korzystanie z materiałów – opisy, zdjęcia, filmy itp. zamieszczonych w niniejszym serwisie wymaga pisemnej zgody od właściciela serwisu.

Definicje

 1. Serwis - serwis www.numizmatyk24.pl – platforma umożliwiająca zawieranie transakcji kupna i rezerwacji przedmiotów kolekcjonerskich przez Internet.
 2. Administrator - Osoba upoważniona przez właściciela serwisu www.numizmatyk24.pl do administrowania serwisem www.numizmatyk24.pl
 3. Użytkownik - Osoba fizyczna lub Firma posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała rejestracji w serwisie www.numizmatyk24.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto Użytkownika.
  1. Osoba fizyczna - osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.
  2. Firma - podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
 4. Panel Użytkownika - część serwisu www.numizmatyk24.pl dostępna dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiająca im składanie dyspozycji kupna/rezerwacji przedmiotów kolekcjonerskich oraz zarządzanie parametrami Konta Użytkownika, danymi osobowymi i kontaktowymi.
 5. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w serwisie www.numizmatyk24.pl
 6. Konto – profil założony przez użytkownika z jego danymi osobowymi i kontaktowymi.
 7. Rezerwacja - zabukowanie w serwisie towaru wystawionego na sprzedaż.
 8. Transakcja – ciąg czynności będących następstwem rezerwacji konkretnego towaru w serwisie. Uczestnikami transakcji są: serwis - przygotowuje i wysyła zamówiony towar, użytkownik - dokonuje wyboru formy wysyłki/odbioru i realizuje płatność na rzecz serwisu.
 9. Towar - przedmiot kolekcjonerski wystawiony na sprzedaż:
  1. numizmaty - przedmioty kolekcjonerskie oraz kolekcje o wartości numizmatycznej,
  2. znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze,
  3. ​​​pozostałe kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej itd.

Postanowienia ogólne

I. Zakres usług oferowanych w serwisie www.numizmatyk24.pl

 1. Administrator umożliwia zawieranie transakcji kupna/rezerwacji przedmiotów kolekcjonerskich w serwisie www.numizmatyk24.pl
 2. Usługa dostępna w serwisie www.numizmatyk24.pl przeznaczona jest jedynie dla Użytkowników tego serwisu.
 3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług serwisu anonimowo.
 4. W celu korzystania z serwisu www.numizmatyk24.pl Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:
  1. komputer oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu
  2. system operacyjny Windows 10,8,7, XP, Vista, Mac OS czy Linux posiadający środowisko graficzne
  3. standardowa przeglądarka internetowa obsługująca szyfrowane połączenia SSL, skrypty Java Script i pliki cookie
  4. łącze z siecią Internet
  5. w celu rejestracji i otrzymywania potwierdzeń transakcji konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

II. Rejestracja użytkownika

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Administratorem po zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu, po pomyślnym zakończeniu procesu pełnej rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
  1. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Użytkownika oraz odbierał wiadomości z serwisu www.numizmatyk24.pl i potwierdził rejestrację.
  2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.
  3. Wypełnienie pełnego formularza danych zgodnie z ich aktualnym stanem, zabronione jest podawanie niepełnych lub nieprawdziwych danych.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych.
 3. Rejestrując się, użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów promocyjnych w formie Newslettera
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do likwidacji swojego konta.

III. Dowody kupna i sprzedaży

 1. Administrator jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu dowodu kupna / sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich dla każdej swojej transakcji dokonanej za pośrednictwem serwisu www.numizmatyk24.pl
 2. Dowody, o których mowa w pkt.III.1. będą wystawiane i udostępniane Kupującemu w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany podczas logowania w Panelu Użytkownika, chyba że strony ustalą inaczej.

Zasady korzystania i odpowiedzialności w serwisie.

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie www.numizmatyk24.pl są cenami brutto (zawierają podatek Vat), chyba że w opisie wyraźnie zaznaczono inaczej. Do ceny zakupu należy doliczyć koszt transportu i wybrać opcję dostarczenia przedmiotu transakcji.
 2. Kupujący zobowiązuje się do uregulowania należności tj. cena przedmiotu transakcji + koszty transportu, niezwłocznie po dokonaniu zakupu/rezerwacji, jednak nie później niż w przeciągu 2 dni, licząc od daty zakupu.
 3. Kupujący zobowiązuje się do uregulowania należności na konto Sprzedającego. Dane rachunku, dane Sprzedającego do wpłaty oraz termin realizacji zlecenia i jego wysyłki, znajdują się w zakładce "Koszty wysyłki" oraz w powiadomieniu, które kupujący otrzyma zaraz po dokonaniu zakupu od Sprzedającego. Brak wpłaty w terminie wskazanym w powiadomieniu skutkować będzie unieważnieniem transakcji i odstąpieniem od jej realizacji.
 4. Za wykorzystanie wszelkich informacji dostępnych w serwisie i podjęte na ich podstawie decyzje odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
 5. Zgodnie z polskim prawem i powszechnie przyjętymi zasadami postępowania obowiązującymi wszystkich odbiorców Internetu korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom mającym na celu ochronę interesów zarówno użytkowników jak i osób trzecich.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższych zasad, zachowania zabronionego, działania lub zaniechania skutkującego wyrządzeniem komukolwiek szkody lub krzywdy, Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty z tym związane, zaspokoić roszczenia osób trzecich, w tym dochodzone przed sądem, a skierowane przeciw właścicielowi serwisu w związku z niegodnym zachowaniem Użytkownika.
 7. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub poprzez formularz w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane do sprzedającego. W przypadku rozpoczętego, za zgodą konsumenta, świadczenia usług przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy, Sprzedający może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną.
  1. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaconej ceny, niezwłocznie po dokonaniu zwrotu zakupionego towaru przez kupującego.
  2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za towar do czasu jego zwrotu do Sprzedawcy.

Bezpieczeństwo

I. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu www.numizmatyk24.pl podlegają ochronie, o której mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Podane przez Użytkownika dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji usług świadczonych przez serwis www.numizmatyk24.pl:
  1. Realizacji zleceń, wystawianie i dostarczanie dowodów kupna / sprzedaży usług i przedmiotów kolekcjonerskich klientom serwisu www.numizmatyk24.pl
  2. Realizacji płatności i rozliczeń
  3. Dostarczanie Użytkownikom informacji związanych z ich korzystaniem z serwisu www.numizmatyk24.pl
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie upoważnionym organom władzy publicznej w zakresie niezbędnym do prowadzonych przez nie czynności.
 4. Administrator zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej (nawet po zakończeniu działalności) w związku ze świadczonymi usługami obejmującymi informacje dotyczące użytkownika.
 5. Administrator wdrożył i realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z Ustawą o ochronie danych osobowych i Rodo

II. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu www.numizmatyk24.pl

 1. Administrator nie wysyła hasła dostępu do serwisu www.numizmatyk24.pl na adres e-mail.
 2. Administrator nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, szczególnie hasła dostępu do serwisu www.numizmatyk24.pl
 3. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy serwisem www.numizmatyk24.pl a przeglądarką internetową Użytkownika odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem do 256-bitów (w zależności od możliwości przeglądarki internetowej Użytkownika).
 4. Hasła dostępu Użytkowników serwisu www.numizmatyk24.pl przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać w należyty sposób o poufność swojego hasła dostępu do serwisu www.numizmatyk24.pl, a za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika w związku z umyślnym lub nieumyślnym udostępnianiem hasła dostępu do serwisu www.numizmatyk24.pl osobom trzecim, serwis nie odpowiada.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do serwisu www.numizmatyk24.pl treści o charakterze bezprawnym.
 2. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem uważa się rejestrację w serwisie www.numizmatyk24.pl
 3. Zdjęcia przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży nie mogą być podstawą do reklamacji z tytułu niezgodności parametrów, chyba że w opisie podano inaczej.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika naruszającego postanowienia regulaminu.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo odmowy założenia konta Użytkownika bez podania przyczyny.
 6. W celu złożenia reklamacji związanej z usługami świadczonymi przez serwis www.numizmatyk24.pl, Użytkownik powinien przesłać e-mail na adres kontakt@numizmatyk24.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji. W treści wiadomości e-mail należy opisać przyczynę reklamacji i proponowane rozwiązanie problemu. Reklamację można również składać listownie na adres serwisu www.numizmatyk24.pl Administrator odpowiada na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Odpowiedz na reklamację Użytkownika powinna zostać udzielona w formie pisemnej bądź innej formie uzgodnionej z Użytkownikiem.
 7. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy bądź opóźnienia, które wynikają z awarii systemów elektronicznych, w tym również systemów bankowych. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opróżnione na skutek błędów lub awarii, będą realizowane niezwłocznie po ich usunięciu.
 9. W uzasadnionych przypadkach ( dotyczy transakcji zawartych w skutek awarii lub błędów technicznych w funkcjonowaniu serwisu ) administrator zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji.
 10. Administrator ma prawo do zmiany regulaminu, Użytkownik zaś zostanie o tym poinformowany poprzez informacje na stronie serwisu www.numizmatyk24.pl po zalogowaniu się na swoje konto i akceptacji zmian. W przypadku braku akceptacji zmian, konto Użytkownika zostanie usunięte.

Przejdź do strony głównej

ABC Kolekcjonera

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu